Allmänna bestämmelser

Beställning
Beställning av kurser sker skriftligt via mail. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren inom 7 arbetsdagar.

I de fall kursen redan är fulltecknad meddelas beställaren detta direkt. Möjlighet finns då att boka in deltagarna vid nästkommande kurstillfälle.

Bekräftelse
Bekräftelse skickas 7 arbetsdagar efter beställningen. Därefter får beställaren kompletterande information om kursen.

All kontakt sker via de kontaktuppgifter som uppgivits i samband med bokningen.

Pris
Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat angetts. Vi förbehåller oss rätten att vid behov justera våra priser.

Betalning
Öppna och företagsförlagda kurser samt eventuella tillkommande kostnader i samband med kurstillfälle faktureras en månad före kursstart om inget annat överenskommits.

Betalning sker mot faktura 20 dagar netto. Fakturering sker efter genomförd kurs, om ingen annan överenskommelse gjorts. Vid försenad betalning utgår gällande dröjsmålsränta.

Om- och avbokning
Ombokning till nytt kurstillfälle sker kostnadsfritt intill fyra veckor före kursstart.

Vid ombokning eller överlåtelse av en öppen kursplats (dvs i HissKoncepts egna lokaler) senare än fyra veckor före kursstart debiteras en administrativ avgift på 500 kr.

Vid ombokning av en företagsförlagd kurs (dvs kurs på annan ort) senare än fyra veckor före kursstart debiteras en administrativ avgift på 1 200 kr.

En bekräftad beställning är bindande.

Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstarten debiteras hela kursavgiften. Vid avbokning mellan två och fyra veckor före kursstarten debiteras halva kursavgiften.

Om en kursdeltagare uteblir vid ett kurstillfälle likställs detta med en avbokning.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att senast två veckor före kursstart ställa in eller senarelägga kursen i de fall deltagarantalet är för lågt. Kurs kan även ställas in då lärare akut insjuknat och ingen lämplig ersättare finns att tillgå. I dessa fall erbjuds kostnadsfri ombokning till nytt kurstillfälle alternativt krediteras  hela kursavgiften. Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

Kursintyg
Efter genomgången kurs utfärdas intyg om deltagande i kursen, för att verifiera att kursdeltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats vilket då framgår av kursintyget.

Produktutveckling
Vi arbetar kontinuerligt på att utveckla våra kurser för att på bästa sätt möta kundernas krav. Det medför att kursprogrammet kan avvika något från kursbeskrivningen.

Lagring av personuppgifter
Kursdeltagarens personuppgifter sparas i ett elektroniskt register och används för uppföljning av kursdeltagarens resultat samt för utskick kursintyg och nyhetsbrev.

De personuppgifter som lagras är; Företag, namn, titel, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer. Vi garanterar att dessa uppgifter inte vidarebefordras till tredje part.

Force majeure
Vi ansvarar inte för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.