Organisera och bevaka besiktningar av hissar och portar

Varför inte låta oss på HissKoncept hjälpa till med och avlasta ert arbete med att organisera och bevaka era besiktningar av hissar och portar? 

Genom att säkerställa att era hissar och portar besiktas inom rätt tidsintervall fångas eventuella brister upp och en säker anordning erhålls. Om brister finns ser vi till att bristerna åtgärdas, antingen genom er skötselfirma eller med vår egen underentreprenörers personal.

Enligt BFS 2018:2 H18 skall Hissar besiktigas minst en gång var 12:e månad (handikapp hissar och portar var 24:e månad).

Om det blir en besiktningsanmärkning med krav på ombesiktning så informeras numera tillsynsmyndighet utan dröjsmål. En anmodan om att omedelbart inkomma med godkänt hiss protokoll skickas då till fastighetsägaren.

Enligt kapitel 5 § 14 PBF får en motordriven anordning inte användas om den som äger eller ansvarar för anordningen inte med ett protokoll enligt § 11 kan visa att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som avses i kapitel 10 § 20 andra stycket i PBF.

Då godkänt protokoll inte föreligger råder automatiskt användningsförbud för den motordrivna anordningen Hiss/Hissar/Port/Portar enligt Kapitel 5 § 14 i PBF.

Om brister inte åtgärdas kan påföljden och ingripanden enligt bestämmelser i kapitel 11 PBL (2010:900PBL) bli aktuell. (För närvarande tar tillsynsmyndigheten ut två prisbasbelopp per objekt).

Oftast anmodas man som fastighetsägare att inom 4 veckor inkomma med bevis som styrker att hiss/hissar/Port/Portar uppfyller lagstiftningens krav. Detta görs genom att uppvisa ett godkänt besiktningsprotokoll.

Har man ett stort bestånd av portar och hissar är det lätt att besiktningar inte utförs i tid, varken besiktningsorgan eller skötsel firmor är skyldiga att informera er som fastighetsägare att det är dags att besiktiga.

Fördelar med att lägga ut detta på HissKoncept

Ni kan genom att lägga över detta till HissKoncept alltså säkerställa att hissar och portar i era fastigheter besiktigas inom rätt tidsintervall. Samt att eventuella brister fångas upp och åtgärdas.

På detta sätt erhåller ni säkra anordningar. Ni slipper själva att administrera alla besiktningar och åtgärder. Samt att ni undviker ev straffavgifter som tillsynsmyndigheterna tar ut vid bristande åtgärder.